Політика та цілі у сфері якості

  З метою забезпечення проведення на високому організаційному і технічному рівні робіт та надання послуг, а також підтверджуючи відповідність вимогам ДСТУ ISO 9001, керівництво ДДП „ІВАНО-ФРАНКІВСЬК­СТАНДАРТ­МЕТРОЛОГІЯ" декларує наступну політику та цілі у сфері якості:

Політика у сфері якості

    Політику ДП „ІВАНО-ФРАНКІВСЬК­СТАНДАРТ­МЕТРОЛОГІЯ" у сфері якості спрямовано на задоволення вимог замовників і суспільства та постійне поліпшення системи управління якістю у наступних сферах діяльності:

          - метрологічні роботи та послуги;

          - випробування продукції;

          - оцінка відповідності, сертифікація продукції, послуг та систем управління;

          - стандартизація;

          - наукова діяльність в галузі метрології.

    Наша мета – висока якість наших робіт у всіх сферах діяльності та надійне функціонування на ринку послуг з технічного регулювання для задоволення потреб споживачів, суспільства і держави.

    Всі працівники ДП „ІВАНО-ФРАНКІВСЬК­СТАНДАРТ­МЕТРОЛОГІЯ" сприймають першо­чергову потребу досягнення якості як інструменту, за допомогою якого ми впливаємо на якість і конкурентоспроможність продукції та послуг наших замовників.

    Забезпечуючи результативне та ефективне функціонування усіх процесів, пов’язаних з системою управління якістю, ми завойовуємо довіру замовників шляхом задоволення їх вимог та очікувань за рахунок:

          - удосконалення методів роботи, впровадження нової техніки та розширення сфер діяльності;

          - високого рівня компетентності та професійного рівня працівників, об’єктивності та неупередженості в роботі;

          - участі кожного працівника у повсякденній реалізації проголошеної політики в сфері якості;

          - досягнення визнання результатів наших робіт та послуг на європейському рівні;

          - створення атмосфери довіри в колективі, підтримка відкритих взаємовідносин, визнання внеску кожного працівника.

    Ми підтримуємо взаємовигідні стосунки з постачальниками та партнерами на базі високого професійного рівня працівників ДП „ІВАНО-ФРАНКІВСЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ”.

    Організація діяльності ДП „ІВАНО-ФРАНКІВСЬК­СТАНДАРТ­МЕТРОЛОГІЯ" включає в себе контроль і врахування всіх факторів для постійного поліпшення системи управління якістю послуг з врахуванням власного та міжнародного досвіду.

Цілі в сфері якості

  • Постійне підвищення якості робіт та послуг, які входять у сферу діяльності ДП „ІВАНО-ФРАНКІВСЬК­СТАНДАРТ­МЕТРОЛОГІЯ", за рахунок удосконалення методів роботи, підвищення кваліфікації персоналу, розвитку матеріально-технічної бази.
  • Розширення сфери своєї діяльності з метою найбільш повного задоволення споживачів.
  • Визначення потреб та очікувань замовників та формулювання їх як вимог.
  • Практична реалізація державної політики в сфері технічного регулювання в межах наданих повноважень.
  • Поліпшення результативності та ефективності системи управління якістю за рахунок реалізації запланованої діяльності, забезпечуючи об’єктивність, незалежність та неупередженість в роботі у відповідності з розробленими процедурами, нормативними документами, чинними в Україні, законодавчими та регламентуючими вимогами.
  • Застосування в межах організації системного підходу до управління процесами та постійне поліпшення загальних показників діяльності організації на основі об’єктивних вимірювань.
  • Залучення всього персоналу до управління процесами діяльності ДП „ІВАНО-ФРАНКІВСЬК­СТАНДАРТ­МЕТРОЛОГІЯ", стимулювання нововведень, відзначення досягнень, винагородження.
  • Забезпечення постійного аналізування даних та інформації, які стосуються системи управління якістю.
  • Досягнення достатнього рівня прибутку для фінансування розвитку ДП „ІВАНО-ФРАНКІВСЬК­СТАНДАРТ­МЕТРОЛОГІЯ” і забезпечення його ресурсами для здійснення поставлених завдань.

Наші цілі відображені і мають вимір в Настановах щодо якості, методиках та інструкціях на виконання окремих видів робіт.