Технічні умови (ТУ) – нормативний документ, що встановлює технічні вимоги, яким повинна відповідати продукція, процес або послуга, та визначає процедури, за допомогою яких може бути встановлено, чи дотримані такі вимоги. Технічні умови встановлюють вимоги до продукції, призначеної до самостійного постачання (виконання, надавання)

Технічні умови розробляють на один конкретний вид (тип, марку, модель, виконання) продукції або групу однорідної продукції (групові технічні умови), що планується до випуску і призначена для реалізації(постачання)

Для чого розробляють ТУ

ТУ розробляють за таких умов:
- якщо їх розроблення передбачено законодавством або вони необхідні для забезпечення виконання вимог законодавства;
- за відсутності національних та (або) міждержавних стандартів на розроблювану продукцію або за необхідності конкретизації їхніх вимог
- за необхідності доповнення та (або) посилення вимог чинних національних та (або) міждержавних стандартів на цю продукцію.

Технічні умови розробляють за рішенням замовника та (або) виробника продукції або на вимогу замовника (споживача продукції)

Побудова та викладання ТУ

На даний час в Україні діють наступні основоположні документи, що встановлюють правила розробляння, погодження та реєстрації технічних умов:
– ДСТУ 1.1:2015 (ISO/IEC Guide 2:2004, MOD) „Національна стандартизація.Стандартизація та суміжні види діяльності. Словник термінів; ”;
– ДСТУ 1.5:2015 Національна стандартизація. Правила розроблення, викладення та оформлення національних нормативних документів;
– ДСТУ-Н 4486:2005 „Система конструкторської документації. Настанови щодо типової побудови технічних умов”;
- ГОСТ 2.105-96 ЕСКД Общие требования к текстовим документам (ЄКСД. Загальні вимоги до текстових документів)
- ГОСТ 2.114-95 ЕСКД.Технические условия (ЄСКД.Технічні умови)
- ГОСТ 2.503-90 ЕСКД.Правила внесения изменеий (ЄСКД. Правила внесення змін)
– СОУ КЗПС 74.9-02568182-002:2014 Головний фонд технічних умов України та база даних„ Технічні умови України ”
- СОУ КЗПС 74.9-02568182-003:2016 Технічні умови України. Настанови щодо типової побудови, викладення, оформлення, позначення, прийняття та надання чинності.

Позначення ТУ

У позначенні ТУ має бути:
– індекс документа — «ТУ»;
– скорочена назва держави — «У» ;
– код продукції (послуги) за ДК 016 (три перші знаки);
— код підприємства (організації) або фізичної особи – підприємця -власника ТУ згідно з «Єдиним державним реєстром підприємств і організацій України» (ЄДРПОУ) (вісім знаків або десять знаків відповідно);
– порядковий реєстраційний номер, що його надає власник ТУ (три знаки);
– рік прийняття (чотири знаки) для ТУ, прийнятих уперше чи на заміну чинних ТУ – через двокрапку.
Приклад
ТУ У 27.1-21926977-001:2016

Строк дії ТУ

Термін надання чинності та строк дії технічних умов встановлюється власником технічних умов .Строк чинності, як правило, встановлюється не більше ніж 5 років, після чого проводить їх періодичне перевіряння

Якщо термін дії технічних умов не обмежується, на титульному аркуші ставлять напис "Без обмеження терміну дії".

Комплект ТУ на перевіряння

Технічні умови (зміну до ТУ) подають на перевіряння із супровідним листом (ЗРАЗОК) власника ТУ у трьох примірниках (оригінал і два дублікати), не пізніше 6 міс після їх затвердження разом з такими документами:
– копіями документів про погодження, завіреними власником технічних умов, якщо необхідність погодження встановлено законом України та нормативно-правовими актами, розробленимим відповідно до них ;
– каталожною картою продукції у трьох примірниках(ЗРАЗОК);

У випадках, передбачених законами України та нормативно-правовими актами, розробленими відповідно до цих Законів, технічні умови та зміни до них, які подають на перевіряння, повинні бути погоджені із центральними органами виконавчої влади та /або спеціально-уповноваженими органами та організаціями.

Технічні умови подають на перевіряння разом з документами, що підтверджують:
- Проведення робіт з прийняття дослідного зразка (дослідної партії) приймальною комісією (дегустаціною комісією, художньою радою тощо) згідно із стандартами системи розроблення і поставлення продукції на виробництво;
- Проведення державних приймальних випробувань засобів вимірювальної техніки згідно з ДСТУ 3400;
- Одержання дозволу на застосування виробу в медичній практиці (для медичних виробів) згідно з ДСТУ 3627.
Примітка. Копії поданих документів повинні бути завірені печаткою підприємства-власника ТУ.

Зміни до ТУ подають із зміною до каталожної карти продукції, якщо зміна до ТУ пов’язана зі зміною певних реквізитів каталожної карти продукції

Перегляд ТУ

Технічні умови треба перевіряти не рідше одного разу на п’ять років після надання їм чинності чи останнього перевіряння, якщо не виникає потреби перевіряти їх раніше у разі прийняття нормативно-законодавчих актів, якими регламентовано інші вимоги, ніж ті, що встановлені в ТУ.
Внаслідок перевіряння (за необхідності) вносять зміни до цих ТУ, продовжують або обмежують строк дії, скасовують або розробляють ТУ на заміну чинних .
Відмітку про перевіряння ТУ, які не потребують внесення змін виконують у порядку, встановленому власником ТУ.
При виникненні питань в процесі перегляду та приведення технічних умов у відповідність можна отримати консультаційну допомогу фахівців ДП «Івано-Франківськстандартметрологія», а також скористатись послугою з доопрацювання ТУ чи зміни до ТУ за заявкою.

Порядок зміни ДП, що обліковує ТУ та зміни до них

Власник ТУ має право змінити ДП, що перевіряє та обліковує ТУ та зміни до них. У цьому разі разом із зміною до технічних умов власник подає до державного підприємства належним чином завірені копії технічних умов та погоджувальних документів (за наявносмті).

Вилучення технічних умов із бази даних

Технічні умови вилучаються із бази даних "Технічні умови України" у таких випадках :
- за бажанням власника ТУ на підставі офіційного листа;
- у разі закінчення терміну чинності, якщо протягом двох місяців у технічні умови не внесені зміни щодо продовження їх чинності;
-у разі відкликання погодження технічних умов офіційним листом із наведеним обґрунтуванням;
- у разі встановлення факту ліквідації власника технічних умов або його відсутності за місцем знаходження, вказаним в каталожній карті;
- у разі недотримання підприємством-власником ТУ вимог 4.6 СОУ КЗПС 74.9-02568182-002:20014;
- у разі виявлення невідповідності ТУ законодавству України, нормативно-правовим актам, в тому числі технічним регламентам,або прийняття нормативно-правових актів, якими регламентовано інші вимоги, ніж ті, що встановлені в технічних умовах, якщо власником технічних умов не вжито заходів щодо усунення зазначених невідповідностей.

Технічні умови вилучаються із бази даних через два місяці після оприлюднення попередження про вилучення технічних умов із бази даних Утримувача Головного фонду або у щоквартальному бібліографічному покажчику "Технічні умови України"

Повторне внесення ТУ до Головного фонду та бази даних "Технічні умови України"

Вилучені з Головного фонду та бази даних "Технічні умови України" ТУ можуть бути повторно внесені до них за заявою їх власника (ЗРАЗОК), за умови усунення підстав для вилучення, протягом трьох років з дати вилучення.

Доопрацювання ТУ

Для доопрацювання проектів ТУ підприємство надає в ДП «Івано-Франківськстандартметрологія»:
- проект ТУ (зміни до ТУ);
- супровідний лист (ЗРАЗОК);

Додаткову інформацію можна отримати за адресою:
м. Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 127
тел.             (0342) 53-56-30, 535632      , тел./факс             (0342) 53-02-00     
e-mail: standart@ifdcsms.com.ua