З метою забезпечення проведення на високому організаційному і технічному рівні робіт та надання послуг,

а також підтверджуючи відповідність вимогам ДСТУ ISO 9001,

керівництво ДП „Івано-Франківськстандартметрологія” декларує наступну політику та цілі у сфері якості:

Політика у сфері якості

Політику ДП „Івано-Франківськстандартметрологія” у сфері якості спрямовано на задоволення вимог замовників і суспільства та постійне поліпшення системи управління якістю у наступних сферах діяльності:

- метрологічні роботи та послуги;

- випробування продукції;

- роботи, пов’язані з сертифікацією продукції, послуг та систем управління якістю;

- наукова діяльність в галузі метрології;

- роботи з державного нагляду та стандартизації, державного метрологічного нагляду.

Наша мета – висока якість наших робіт у всіх сферах діяльності та надійне функціонування на ринку послуг з технічного регулювання для задоволення потреб споживачів, суспільства і держави.

Всі працівники ДП „Івано-Франківськстандартметрологія” сприймають першочергову потребу досягнення якості як інструмент, за допомогою якого ми впливаємо на якість і конкурентоспроможність продукції та послуг наших замовників.

Забезпечуючи результативне та ефективне функціонування усіх процесів, пов’язаних з системою управління якістю, ми завойовуємо довіру замовників шляхом задоволення їх вимог та очікувань за рахунок:

- удосконалення методів роботи, впровадження нової техніки та розширення сфер діяльності;

- високого рівня компетентності та професійного рівня працівників, об’єктивності та неупередженості в роботі;

- участі кожного працівника у повсякденній реалізації проголошеної політики в сфері якості;

- досягнення визнання результатів наших робіт та послуг на європейському рівні;

- створення атмосфери довіри в колективі, підтримка відкритих взаємовідносин, визнання внеску кожного працівника.

Ми підтримуємо взаємовигідні стосунки з постачальниками та партнерами на базі високого професійного рівня працівників ДП „Івано-Франківськстандартметрологія”.

Організація діяльності ДП „Івано-Франківськстандартметрологія” включає в себе контроль і врахування всіх факторів для постійного поліпшення системи управління якістю послуг з врахуванням власного та міжнародного досвіду.

Цілі в сфері якості

• Постійне підвищення якості робіт та послуг, які входять у сферу діяльності ДП „Івано-Франківськ¬стандарт¬метрологія”, за рахунок удосконалення методів роботи, підвищення кваліфікації персоналу, розвитку матеріально-технічної бази

• Розширення сфери своєї діяльності з метою найбільш повного задоволення споживачів

• Визначення потреб та очікувань замовників та формулювання їх як вимоги

• Практична реалізація державної політики в сфері технічного регулювання в межах наданих повноважень

• Поліпшення результативності та ефективності системи управління якістю за рахунок реалізації запланованої діяльності, забезпечуючи об’єктивність, незалежність та неупередженість в роботі у відповідності з розробленими процедурами, нормативними документами, чинними в Україні, законодавчими та регламентуючими вимогами

• Застосування в межах організації системного підходу до управління процесами та постійне поліпшення загальних показників діяльності організації на основі об’єктивних вимірювань

• Залучення всього персоналу до управління процесами діяльності ДП „Івано-Франківськ¬стандарт¬метрологія”, стимулювання нововведень, відзначення досягнень, винагородження

• Забезпечення постійного аналізування даних та інформації, які стосуються системи управління якістю

• Досягнення достатнього рівня прибутку для фінансування розвитку ДП „Івано-Франківськ¬стандарт¬метрологія” і забезпечення його ресурсами для здійснення поставлених завдань

Наші цілі відображені і мають вимір в Настановах щодо якості, методиках та інструкціях на виконання окремих видів робіт.