Додаток 1
100

ПРОГРАМА

проведення Всеукраїнського конкурсу якості

продукції (товарів, робіт, послуг) -

“100 кращих товарів України”

у 2013 році

 

1. Підстава проведення Конкурсу

 

Всеукраїнський конкурс якості продукції (товарів, робіт, послуг) – “100 кращих товарів України” (далі – Конкурс) проводиться у 2013 році відповідно до:

Указу Президента України від 13 липня 2005 року №1105/2005 "Про заходи щодо вдосконалення діяльності у сфері технічного регулювання та споживчої політики";

Указу Президента України від 23 лютого 2001 року №113 "Про заходи щодо підвищення якості вітчизняної продукції";

Розпорядження Президента України № 251/2004-рп “Про підтримку проведення Всеукраїнського конкурсу якості продукції (товарів, робіт послуг) – “100 кращих товарів України”;

Постанови Кабінету Міністрів України від 16.11.2001 р. №1502 “Про щорічний Всеукраїнський конкурс якості”;

Концепції державної політики у сфері управління якістю продукції (товарів, робіт, послуг), затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17.08.2002 р. №447-р;

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 31.03.2004 р. № 200-р „Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції державної політики у сфері управління якістю продукції (товарів, робіт, послуг)”;

Порядку проведення Всеукраїнського конкурсу якості продукції (товарів, робіт, послуг) – “100 кращих товарів України”, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 19 травня 2003 року №89 "Про затвердження нормативно-правових актів, що стосуються Всеукраїнського конкурсу якості продукції (товарів, робіт, послуг) – "100 кращих товарів України" (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 3 липня 2003 року за №541/7862) (далі – Порядок проведення Конкурсу), а також цієї Програми проведення Всеукраїнського конкурсу якості продукції (товарів, робіт, послуг) - “100 кращих товарів України” у 2005 році (далі – Програма проведення Конкурсу).

 

2. Організатори Конкурсу

 

Офіційним організатором Конкурсу є Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку) за сприяння Ради Міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

 

3. Мета та завдання Конкурсу

 

Конкурс - це загальнодержавний захід пропагування ' якості та конкурентоспроможності вітчизняної продукції.

3.1 Конкурс проводять з метою об'єднання зусиль, спрямованих на підвищення якості та конкурентоспроможності вітчизняної продукції, сприяння впровадженню на підприємствах України сучасних методів управління.

3.2 Основними завданнями Конкурсу є:

визначення на конкурсній основі кращих зразків української продукції (товарів, робіт, послуг);

сприяння виробництву високоякісної й конкурентоспроможної вітчизняної продукції (товарів, робіт, послуг), насичення якісною продукцією ринків України, задоволення потреб та очікувань споживачів,

підтримки ініціатив і зусиль товаровиробників щодо поліпшення якості продукції (товарів, робіт, послуг);

створення сприятливих умов щодо розробки та впровадження на підприємствах, в організаціях та установах України систем управління якістю та навколишнім середовищем, а також НАССР;

поширення та пропагування досвіду підприємств та організацій, які виробляють якісну продукцію (товари, роботи, послуги);

підвищення інформованості органів влади, підприємств (організацій), громадських організацій, засобів масової інформації та населення щодо якісної вітчизняної продукції (товарів, робіт, послуг) та її виробників.

 

4. Терміни та визначення понять і скорочення

 

Експерт - особа, яка має свідоцтво встановленого зразка, відповідну кваліфікацію, теоретичну та практичну підготовку, необхідну для проведення робіт у рамках конкурсу щодо оцінювання якості продукції (товарів, робіт, послуг), та внесена до Реєстру експертів Конкурсу.

Реєстр експертів Конкурсу — перелік (список) експертів, які пройшли відповідну підготовку й отримали свідоцтво експерта Конкурсу.

Експертні групи - групи, склад яких сформовано з експертів Конкурсу для оцінювання якості продукції (товарів, робіт, послуг) учасників Конкурсу.

РКК — Регіональна конкурсна комісія.

ГКК - Головна конкурсна комісія.

ДП «УкрНДНЦ» - Державне підприємство «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості».

 

5. Організаційна структура Конкурсу

 

5.1 Конкурс проводять у три етапи:

РКК — підготовчий;

РКК — регіональний;

РКК — загальнодержавний.

5.2 Для організації проведення Конкурсу та визначення переможців створюють конкурсні комісії згідно з Порядком проведення Конкурсу та положеннями про конкурсні комісії. На регіональному етапі - РКК, на загальнодержавному етапі - ГКК.

5.3 Участь у Конкурсі підприємств, організацій та установ усіх форм власності, які належним чином зареєстровані та мають виробничі потужності винятково на території України, беруть, на добровільних засадах.

5.4 У рамках Конкурсу визначають продукцію (товари, роботи, послуги) за такими номінаціями:

РКК — продукція;

РКК - роботи та послуги.

Номінацію продукція поділяють на такі групи:

РКК — продовольчі товари;

РКК - промислові товари для населення;

РКК - товари виробничо-технічного призначення;

РКК - вироби народних художніх промислів.

Назва продукції (товарів, робіт, послуг) у номінаціях має відповідати Державному класифікатору продукції та послуг ДК 016:2010.

5.5 Учасників Конкурсу поділяють у кожній номінації за категоріями підприємств: на малі, середні та великі.

 

Категорія підприємства

Мале

Середнє

Велике

Чисельність працівників на підприємстві

до 50 осіб

від 51 особи до 250 осіб

більше ніж 250 осіб

 

5.6 Продукцію (товари, роботи, послуги), яка стала переможцем Конкурсу на загальнодержавному етапі, можна повторно представляти на Конкурс через два роки після отримання нагороди.

Переможців 2011 та 2012 років допускають до участі в Конкурсі в 2013 році лише з іншим видом продукції (товарів, робіт, послуг).

5.7 У Конкурсі (винятково на загальнодержавному етапі) мають право брати участь підприємства-переможці інших загальнодержавних (національних) конкурсів з якості, які проводять в Україні.

5.8 Організаційно-методичне, технічне та інформаційне забезпечення Конкурсу здійснюють державні підприємства, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку.

5.9 ДП «УкрНДНЦ», як секретаріат ГКК, проводить консультаційну, організаційно-методичну та технічну діяльність на всіх етапах проведення Конкурсу, а саме:

- здійснює поточну організаційно-методичну роботу щодо забезпечення проведення Конкурсу, зокрема проводить підготовку експертів Конкурсу та виконання цієї Програми;

- розробляє організаційні та методичні матеріали, рекомендації, форми робочих бланків та звітів тощо, які сприяють реалізації Програми Конкурсу;

- взаємодіє з РКК, уповноваженими підприємствами Мінекономрозвитку та учасниками Конкурсу, надає їм необхідні методичні та інформаційні матеріали, консультаційну допомогу;

- проводить облік та опрацювання документів, надісланих РКК;

- обробляє інформацію РКК, формує та проводить аналіз бази даних щодо продукції (товарів, робіт, послуг) та її виробників;

- формує склад експертних груп, координує їхню діяльність та узагальнює звітні матеріали з оцінювання якості продукції (товарів, робіт, послуг);

- готує проекти переліку номінантів та узагальнені матеріали для розгляду ГКК;

- формує матеріали для каталогу «100 кращих товарів України»;

- здійснює організаційні заходи щодо підготовки та проведення виставки «100 кращих товарів України» та фінальних заходів Конкурсу;

- готує рекламно-інформаційні матеріали про Конкурс для розміщення у засобах масової інформації, на web-сайті ДП «УкрНДНЦ» (www.ukundnc.org.ua) та соціальній мережі Facebook (сторінка «100 кращих товарів України»).

 

6. Етапи проведення Конкурсу

 

6.1 Підготовчий етап

Під час підготовчого етапу опрацьовують та підготовляють організаційні та нормативно-методичні документи Конкурсу для їх розгляду та затвердження на поточний рік, підготовляють експертів для оцінювання якості продукції (товарів, робіт, послуг) учасників Конкурсу. Проводять інформаційне забезпечення органів влади, громадськості, засобів масової інформації, підприємств, установ та організацій про початок та умови проведення Конкурсу.

6.2 Регіональний етап

6.2.1 Для проведення регіонального етапу в Автономній Республіці Крим, областях України, містах Києві, Севастополі та Кривому Розі утворюються РКК, які діють на підставі Положення про РКК.

6.2.2 Організаційно-методичне та інформаційне забезпечення Конкурсу на регіональному етапі здійснюють державні підприємства, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку - регіональні державні підприємства стандартизації, метрології та сертифікації, які виконують функції секретаріату РКК.

6.2.3 РКК відповідно до покладених на неї завдань:

- організовує проведення Конкурсу на регіональному етапі, зокрема, визначає та затверджує відповідні заходи у рамках регіонального етапу Конкурсу, зразки призів (нагород) та дипломів фіналістів Конкурсу на регіональному етапі;

- інформує відповідно до щорічної Програми проведення Конкурсу підприємства, установи, організації, засоби масової інформації, громадськість щодо мети та завдань, заходів, які проводять у рамках Конкурсу, термінів їх проведення;

- готує пропозиції до ГКК щодо організації та проведення Конкурсу, експертів Конкурсу, методичних матеріалів та рекомендацій для учасників Конкурсу;

- затверджує експертів та склад експертних груп Конкурсу на регіональному етапі для аналізування та оцінювання якості продукції (товарів, робіт, послуг);

- надає консультаційну допомогу підприємствам (організаціям, установам) з питань проведення Конкурсу;

- планує та проводить у регіоні заходи щодо пропагування поліпшення якості та конкурентоспроможності продукції, сприяння впровадженню на підприємствах (організаціях) регіону сучасних систем управління;

- аналізує подані на Конкурс матеріали, оцінює та оглядає продукцію (товари, роботи, послуги) підприємств-учасників Конкурсу;

- визначає кращу продукцію (товари, роботи, послуги) учасників Конкурсу на регіональному етапі,

- підсумовує результати Конкурсу та організовує нагородження учасників на регіональному етапі;

- подає до ГКК звітні матеріали щодо проведення Конкурсу на регіональному етапі;

- визначає кількість учасників регіонального етапу Конкурсу, яких рекомендує до участі в Конкурсі на загальнодержавному етапі за встановленими номінаціями і категоріями підприємств (малі, середні, великі);

- формує на CD-диску інформацію про підприємства, які рекомендовані для участі на загальнодержавному етапі Конкурсу для видання каталогу «100 кращих товарів України» у 2013 році;

- один раз на місяць подає до ДП «УкрНДНЦ» електронною поштою (на електронну адресу: konkurs@ukmdnc.org.ua) звітний матеріал щодо кількості заявок та звітів учасників Конкурсу на регіональному етапі.

6.2.4 Дня участі в Конкурсі підприємство, організація чи установа подає до РКК заявку встановленого зразка та сплачує реєстраційний внесок.

Кінцевий термін подання заявки, документів учасників та сплати. реєстраційного внеску для участі в регіональному етапі Конкурсу — З червня 2013 року.

6.2.5 Учасник Конкурсу на регіональному етапі подає до секретаріату РКК обов’язковий комплект документів.

До обов'язкового комплекту документів учасника Конкурсу належать:

- копія свідоцтва учасника Конкурсу;

- анкета-самооцінка, завірена керівником підприємства (організації);

- звіт учасника Конкурсу;

- копія звіту з праці за І квартал 2013 року (за формою № І-ПВ) (копію звітного балансу підприємства або колію звіту фізичної особи про сплату єдиного податку);

- довідка про надходження претензій та рекламацій від споживачів на продукцію (товар, роботу, послугу) підприємства.

6.2.6 Матеріали та документи за результатами проведення регіонального етапу Конкурсу РКК (відповідальний секретар РКК або інша уповноважена особа) подає секретаріату ГКК до 1 липня 2013року:

- підсумковий протокол РКК;

- перелік підприємств-учасників Конкурсу;

- матеріали щодо продукції (товарів, робіт, послуг) та їх виробників для розміщення в каталозі «100 кращих товарів України» 2013 року;

- зобов’язання стосовно додержання конфіденційності під час роботи з документами учасників конкурсу від експертів Конкурсу;

- матрицю загальної оцінки експертів за кожним видом продукції (товару, роботи, послуга) відповідно до встановлених номінацій Конкурсу та протоколу РКК;

- висновок РКК відповідно до протоколу РКК за кожною назвою продукції (товару, роботи, послуги) за встановленими номінаціями Конкурсу;

- висновок експертів.

Разом із зазначеними документами до ГКК подають матеріали щодо кожного з учасників регіонального етапу Конкурсу і за рішенням РКК їх рекомендують до участі в Конкурсі на загальнодержавному етапі.

6.3 Загальнодержавний етап

6.3.1 Для участі в Конкурсі на загальнодержавному етапі підприємство, яке рекомендоване РКК, сплачує цільовий внесок. Термін сплати цільового внеску для участі в загальнодержавному етапі - виключно до 1 серпня 2013 року.

6.3.2 Для участі в Конкурсі підприємства-переможці інших конкурсів з якості подають до секретаріату ГКК заявку встановленого зразка та сплачують цільовий внесок. Оцінюють якість продукції цих підприємств на загальних підставах.

Кінцевий термін подання заявки, документів та сплати цільового внеску для участі в загальнодержавному етапі Конкурсу -1 серпня 2013 року.

6.3.3 Оцінюють якість продукції (товарів, робіт, послуг) учасників Конкурсу експертні групи з виїздом на підприємства.

6.3.4 ГКК відповідно до Положення про ГКК на загальнодержавному етапі Конкурсу:

- розглядає підсумкові матеріали РКК та інформацію щодо учасників Конкурсу;

- організовує проведення оцінювання якості продукції (товарів, робіт, послуг) учасників Конкурсу;

- забезпечує рекламно-інформаційну підтримку й висвітлення проведення Конкурсу та його заходів у засобах масової інформації;

- визначає в кожній номінації кращу продукцію (товари, роботи, послуги);

- підсумовує результати загальнодержавного етапу Конкурсу;

- організовує проведення виставки «100 кращих товарів України» та нагородження учасників Конкурсу.

 

7. Оцінювання якості продукції (товарів, робіт, послуг)

 

7.1 Для оцінювання якості продукції (товарів, робіт, послуг), яка представлена на Конкурс, РКК та ГКК формують експертні групи.

До складу експертних груп входять фахівці, що пройшли відповідну підготовку та отримали свідоцтво експерта Конкурсу 2013 року.

7.2 Оцінюють якість продукції (товарів, робіт, послуг) експерти Конкурсу за бальною системою за основними та. додатковими критеріями, встановленими для кожної номінації.

7.3 На регіональному етапі оцінюють якість продукції (товарів, робіт, послуг) експертні групи на підставі основних критеріїв за документами та матеріалами, які подають учасники Конкурсу.

7.4 На загальнодержавному етапі оцінюють якість продукції (товарів, робіт, . послуг) експертні групи на підставі матеріалів, наданих РКК, за основними та додатковими критеріями з безпосереднім виїздом на підприємства.

7.5 Підсумкова сума балів Для визначення переможців, лауреатів та фіналістів Конкурсу в кожній номінації складається із суми балів за основними та додатковими критеріями оцінювання.

 

8. Нагородження учасників Конкурсу

 

8.1 Нагородження учасників Конкурсу організовують та здійснюють РКК на регіональному етапі та ГКК - на загальнодержавному етапі.

8.2 За результатами проведеної роботи з оцінювання якості продукції (товарів, робіт, послуг) РКК визначає в кожній номінації переможців Конкурсу на регіональному етапі, які набрали найбільшу кількість балів.

8.3 РКК самостійно установлюють зразки нагород, дипломів та терміни проведення нагородження учасників регіонального етапу Конкурсу.

8.4 За результатами загальнодержавного етапу Конкурсу ГКК визначає переможців, лауреатів та фіналістів Конкурсу в кожній номінації.

8.5 Зразки нагород та дипломів учасників загальнодержавного етапу Конкурсу затверджує ГКК.

8.6 За результатами проведення Конкурсу проводять виставку «100 кращих товарів України».

8.7 Учасникам загальнодержавного етапу Конкурсу надають право використовувати логотип Конкурсу в інформаційних матеріалах і рекламі своєї продукції (товарів, робіт, послуг).

8.8 Інформацію щодо учасників загальнодержавного етапу Конкурсу та їхньої продукції (товарів, робіт, послуг) поміщають до каталогу «100 кращих товарів України», розміщують на web-сайті ДП «УкрНДНЦ» (www.ukmdnc.org.ua) та у соціальній мережі Facebook (сторінка «100 кращих товарів України»),

 

9. Фінансове забезпечення Конкурсу

 

9.1 Фінансують, роботи, пов’язані з проведенням Конкурсу, за рахунок реєстраційних та цільових внесків учасників Конкурсу, а також інших, не заборонених законодавством України, джерел фінансування.

9.2 ГКК визначає у Програмі проведення Конкурсу розміри реєстраційних та цільових внесків учасників Конкурсу на регіональному та загальнодержавному етапах Конкурсу в 2013 році.

9.3 Учасники Конкурсу вносять реєстраційні та цільові внески на регіональному та загальнодержавному етапах відповідно.

Підставами для цільового фінансування Конкурсу його учасниками є:

- Порядок проведення Конкурсу;

- Програма проведення Конкурсу в 2013 році;

- Підсумковий протокол РКК;

- Договір між учасником Конкурсу та уповноваженою організацією.

9.4 На регіональному етапі Конкурсу у 2013 році за кожну окрему назву типу (виду) продукції (товару, роботи, послуги) відповідно до встановлених номінацій Конкурсу розмір реєстраційного внеску не повинен перевищувати 3000,00 грн. Порядок внесення реєстраційного внеску та його розмір остаточно встановлюють РКК в Автономній Республіці Крим, областях України, містах Києві, Севастополі та Кривому Розі.

9.5 РКК самостійно визначає . та реалізовує в межах чинного законодавства інші фінансові стосунки з учасниками Конкурсу. При цьому враховують заплановані заходи та обсяг робіт щодо організації та проведення Конкурсу на регіональному етапі.

9.6 На загальнодержавному етапі Конкурсу в 2013 році учасники регіонального етапу, яких за рішенням РКК рекомендовано до участі в Конкурсі на загальнодержавному етапі, а також підприємства-переможці інших конкурсів з якості вносять цільовий внесок.

За кожну окрему назву типу (виду) продукції (товару, роботи, послуги) відповідно до встановлених номінацій і категорій та підсумкового протоколу РКК розмір цільового внеску становить для підприємств:

 

Категорія підприємства

Мале

Середнє

Велике

Кількість працюючих на підприємстві

До 50 осіб

Від 51 до 250 осіб

Від 51 до 1000 осіб

Більше ніж 1000 осіб

Сума цільового внеску, грн.

3000,00

7500,00

9000,00

15000,00

 

Цільовий внесок на загальнодержавному етапі перераховують до секретаріату ГКК - ДП «УкрНДНЦ».

9.7 У разі ненадходження реєстраційного або цільового внесків за кожну окрему назву типу (виду) продукції (товару, роботи, послуги) відповідно до встановлених номінацій Конкурсу зазначена назва типу (виду) продукції (товару, роботи, послуги) до участі є Конкурсі на регіональному та/або загальнодержавному етапах не допускають.

9.8 Оплата учасником Конкурсу реєстраційних або/та цільових внесків не є гарантією того, що його продукцію (товар, роботу, послугу) буде визначено переможцем на регіональному або переможцем та лауреатом на загальнодержавному етапах Конкурсу.

9.9 У разі відмови учасника Конкурсу від подальшої участі в ньому реєстраційний та цільовий внески не повертаються.

9.10 ДП «УкрНДНЦ» витрачає цільові внески учасників Конкурсу на:

- організаційно-методичне, правове, технічне, інформаційно-рекламне забезпечення виконання Програми проведення Конкурсу в 2013 році;

- розроблення та закупівлю призів (нагород) і дипломів учасників загальнодержавного етапу Конкурсу;

- підготовку, видання та розповсюдження щорічного каталогу «100 кращих товарів України» у 2013 році;

- підготовку інформації про учасників загальнодержавного етапу Конкурсу та їхню продукцію (товари, роботи, послуги) на web-сайті ДП «УкрНДНЦ» (www.ukrndnc.org.ua) та в соціальній мережі Facebook (сторінка «100 кращих товарів України»);

- організацію та проведення національної виставки «100 кращих товарів України» у 2013 році;

- організацію та проведення заходів і проектів у рамках Конкурсу.

9.11 Фінансові умови участі підприємств (установ, організацій) в окремих заходах і проектах Конкурсу формують на добровільних засадах. При цьому враховують фактичні витрати на розробку та реалізацію цих заходів, проектів.

 

10. Національна виставка «100 кращих товарів України»

 

10.1 За результатами Конкурсу в рамках фінальних заходів проводять національну виставку «100 кращих товарів України». Участь у виставці мають право брати всі учасники загальнодержавного етапу Конкурсу. У межах цільового внеску учаснику Конкурсу надають обладнану виставкову площу. Розмір виставкової площі визначають залежно від категорії підприємства (мале, середнє, велике).

10.2 Заявки на участь у виставці учасники загальнодержавного етапу Конкурсу надсилають до ДП «УкрНДНЦ».

10.3 Проект архітектурної забудови виставкової експозиції здійснює ДП «УкрНДНЦ» на основі поданих заявок від учасників Конкурсу.

 

11. Логотип Конкурсу

 

11.1 Логотип Всеукраїнського конкурсу якості продукції (товарів, робіт, послуг) «100 кращих товарів України» - комбінований знак для товарів і послуг, захищений свідоцтвом на товарний знак № 87392 Державного департаменту інтелектуальної власності 11 лютого 2008 року.

11.2 Авторські права на логотип належать ДП «УкрНДНЦ» і охороняються Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» з 04.07.2006 року. Незаконне використання цього знака є підставою до цивільної або кримінальної відповідальності відповідно до законодавства України.

11.3 Знак логотипу використовують для відображення його на продукції, яка рішенням ГКК визнана переможцем, лауреатом або фіналістом Конкурсу.

Учасникам Конкурсу надають право використовувати три ступені логотипу: Бронзовий - фіналістам, Срібний - лауреатам, Золотий -переможцям.

100 кращих товарів

11.4 Підставою для використання логотипу є офіційне рішення ГКК про визначення переможців, лауреатів та фіналістів загальнодержавного етапу Конкурсу.

11.5 Усім користувачам логотипу надають логотип відповідного ступеня з зазначенням року участі в Конкурсі в електронному вигляді та Свідоцтво встановленого зразка на право його використання терміном на два роки з моменту нагородження з реєстраційним номером.

11.6 Після двох років використання логотипу на безоплатній основі керівництво підприємства може ухвалити рішення про продовження терміну використання логотипу Конкурсу.

У цьому разі підприємство (переможець, лауреат чи фіналіст Конкурсу) укладає відповідний договір з ДП «УкрНДНЦ» на право використання логотипу' Конкурсу на платній основі та обстеження підприємства на предмет підтвердження якості продукції (товарів, робіт, послуг), яка брала участь у Конкурсі.

За умови позитивного висновку експертів підприємство отримує право на використання логотипу на наступні два роки.

Положення про використання логотипу Всеукраїнського конкурсу якості продукції (товарів, робіт, послуг) — «100 кращих товарів України»