ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

ПОРЯДОК СКЛАДАННЯ І ПОДАННЯ ЗАПИТУ НА ОТРИМАННЯ ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Згідно Закону України "Про доступ до публічної інформації" , публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.

Надання публічної інформації ДП«Івано-Франківськстандартметрологія» здійснюється у відповідь на інформаційний запит на отримання публічної інформації.

З метою спрощення процедури оформлення запитів на інформацію пропонуємо подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію.

Запит на інформацію має місти:

– 1) ім’я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є;

– 2) загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

– 3) підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

Для оформлення інформаційного запиту звертатись

усно : за телефоном /факсом (03422) 3-02-00

письмово :м. Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 127,

електронною поштою : dcsms@if.ukrtel.net

Форми для подання інформаційного запиту у письмовому виді

–Від фізичної особи (зразок);

–Від юридичної особи (зразок);

–Від об’єднань громадян (зразок).

Згідно постанови Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 №583 «Питання виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» запит може бути поданий особисто до спеціальних структурних підрозділів або посадовим особам, які організовують у встановленому порядку доступ до публічної інформації, якою володіє розпорядник інформації, в робочий час згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку. У запиті необхідно зазначити спосіб отримання інформації. Відповідь на запит на інформацію надається у спосіб, обраний запитувачем, протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту.

У разі коли запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, інформації щодо стану навколишнього природного середовища, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних ситуацій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається протягом 48 годин з дня отримання запиту.

У разі коли запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку запитувачу повідомляється в письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня надходження запиту.

Інформація на запит надається безоплатно

У разі коли запитувана інформація містить документи обсягом більш як 10 сторінок, про це протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту повідомляється запитувачу із зазначенням обсягу фактичних витрат, пов'язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку відшкодування таких витрат. Надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.

У задоволенні запиту може бути відмовлено у таких випадках:

– 1) розпорядник інформації не володіє і не зобов'язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

– 2) інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;

– 3) запитувач не оплатив фактичні витрати, пов'язані з копіюванням або друком документів, обсягом понад 10 сторінок;

– 4) не дотримано вимог до складення та подання запиту на інформацію, передбачених частиною п'ятою статті 19 Закону України "Про доступ до публічної інформації", а саме не зазначено:

прізвище, ім'я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку (якщо такий є);

загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодоякого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);

підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

ІНФОРМАЦІЯ ОБОВ'ЯЗКОВА ДЛЯ ОПРИЛЮДНЕННЯ

МЕТРОЛОГІЧНІ ПІДРОЗДІЛИ

– -1- Інформація про організаційну структуру метрологічних підрозділів (центр калібрування та повірки ЗВТ, центр наукового забезпечення вимірювань об'єму та об'ємної витрати газу, лабораторія забезпечення метрологічної діяльності) основні функції, основні завдання, напрямки діяльності метрологічних підрозділів, контактна інформація, розклад роботи

– -2- Інформація щодо галузей уповноваження (атестації) та свідоцтва про уповноваження (атестації) на право проведення метрологічних робіт

– -3- Інформація про вартість повірки засобів вимірювальної техніки відповідно до затвердженого "Переліку засобів вимірювальної техніки, що повіряються ДП "Івано-Франківськстандартметрологія""

– -4- Інформація щодо порядку затвердження переліків ЗВТ в ДП "Івано-Франківськстандартметрологія" та бланк "Перелік ЗВТ, що перебувають в експлуатації і підлягають повірці"

– -5- Порядок приймання та видачі засобів вимірювальної техніки (ЗВТ)

ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР

– -1- Інформація про організаційну структуру випробувального центру, основні функції, основні завдання, напрямки діяльності випробувального центру, контактна інформація, розклад роботи.

– -2- Перелік та умови отримання послуг, які надаються у випробувальному центру (кошторисна вартість робіт та послуг випробувального центру)

– -3- Форма та зразок «Акту відбору зразків продукції» та правила його оформлення

– -4- Інформація про галузь акредитації випробувального центру та атестат акредитації випробувального центру

– -5- Інформація про діючу систему управління випробувального центру

ВИРОБНИЧИЙ ВІДДІЛ

– -1- Інформація про організаційну структуру виробничого відділу, основні функції, основні завдання, напрямки діяльності, контактна інформація, розклад роботи.

– -2- Калькуляція кошторисної вартості робіт виробничого відділу та вартість повірки засобів вимірювальної техніки згідно затвердженого «Переліку ЗВТ, що повіряються ДП«Івано-Франківськстандартметрологія»

– -3- Інформація щодо чинності нормативних документів (національного рівня, міждержавних стандартів та нормативних документів інших рівні (СОУ, ТУ), а також наявності НД у фонді ДП «Івано-Франківськстандартметрологія»

– -4- Інформація щодо порядку затвердження переліків ЗВТ в ДП «Івано-Франківськстандартметрологія».

ВІДДІЛ СЕРТИФІКАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ ТА ПОСЛУГ

– -1- Інформація про організаційну структуру Органу сертифікації, його функції, повноваження, основні завдання та напрямки діяльності, контактна інформація, розклад роботи

– -2- Нормативні документи та нормативно-правові акти, якими регламентується діяльність Органу сертифікації

– -3- Перелік та умови отримання послуг Органу сертифікації.

– -4- Порядок складання та подання запитів щодо обов’язкової сертифікації, подання заявок на сертифікацію

– -5- Порядок оскарження рішень Органу сертифікації

– -6- Інформація про процедури сертифікації

– -7- Інформація про форми бланків сертифікатів

– -8- Інформація про видані сертифікати відповідності та свідоцтва про визнання

– -9- Інформація про умови надання послуг, перелік документів необхідних для надання послуг, їх зразки

– -10- Інформація про проекти нормативних та нормативно-правових актів, які стосуються діяльності Органу сертифікації

ВІДДІЛ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО, КАДРОВОГО ТА ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

– -1- Чисельність працівників підприємства і відділу.

– -2- Наявність вакантних посад.

– -3- Інформація щодо формування кадрового резерву.

– -4- Кваліфікаційні вимоги до претендентів на вакантні посади.

– -5- Організація переддипломної практики для студентів ВУЗів.

– -6- Потреби підприємства в молодих спеціалістах - випускниках ВУЗів.

– -7- Доступ до інформації про персональні архівні дані для колишніх працівників підприємства.

– -8- Співпраця з місцевими органами влади.

– -9- Графік роботи в ДП «Івано-Франківськстандартметрологія».

– -10- Контактні телефони, поштова адреса, електронна пошта.